maandag 17 februari 2014

Dividend uitkeren uit de BV: in 2014 voordeliger !

Dit jaar betaalt de DGA minder belasting over een dividenduitkering, die hij/zij vanuit de BV ontvangt. Het tarief in box 2 is namelijk voor 2014 eenmalig verlaagd van 25% naar 22%, voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere is het normale 25%-tarief van toepassing. Een dividenduitkering dit jaar kan de DGA dus een belastingbesparing van maximaal € 7.500 opleveren. Indien de DGA ook een fiscale partner heeft, kan er zelfs tot € 500.000 aan dividend tegen het 22%-tarief worden uitgekeerd. In dat geval kan de belastingbesparing oplopen tot maximaal € 15.000.

Of het wel of niet voordelig is om dividend uit te keren uit de BV, is afhankelijk van een aantal factoren.

Zo is het huidige rendement op de vrije middelen binnen de BV van belang. Als dit rendement grofweg boven de 4% op jaarbasis ligt, dan is beleggen in privé in de regel voordeliger dan in de BV (op basis van de tarieven voor 2014). In dat geval kan dividend uitkeren voordelig zijn. Andersom geldt dat als het rendement onder de 4% ligt het voordeliger is om de beleggingen binnen de BV te houden, en dus vooral geen dividend uit te keren ! Normaal ligt het omslagpunt rond de 6% (met het box 2 tarief van 25%).

Tip: houdt bij het bepalen van het rendement binnen de BV ook rekening met de eventueel verschuldigde rente op de rekening-courant schuld van de DGA aan de BV. Dit zijn immers ook opbrengsten binnen de BV. Als de rente hoger is dan 4%, dan kan uitkeren van dividend om de rekening-courant schuld af te lossen voordelig zijn. Het (geheel) aflossen van de rekening-courant schuld wordt nog voordeliger, indien het box 3 vermogen onder het heffingsvrij vermogen blijft (2014 per persoon € 21.139).

Let op: de DGA mag niet zomaar dividend uitkeren uit de BV !

Voordat de BV namelijk dividend mag uitkeren, zal er altijd eerst een uitkeringstoets moeten worden uitgevoerd. Deze uitkeringstoets dient om te bepalen of de BV ook na de dividenduitkeringen aan haar verplichtingen kan voldoen. Bouwt de DGA in de BV ook pensioen in eigen beheer op, dan is een extra waarschuwing op zijn plaats. Een dividenduitkering is pas mogelijk als er voldoende vermogen is en blijft voor de dekking van het pensioen. Daarbij moet worden uitgegaan van de commerciële waarde van de pensioenverplichting en niet van de fiscale waarde.

De DGA die dividend wilt uitkeren doet er verstandig aan om er niet te lang mee te wachten.

Hoe eerder er in 2014 dividend word uitgekeerd, hoe groter het voordeel. De uitkering is namelijk vanaf het moment van betaalbaar stellen niet meer belast in de BV en in 2014 sowieso niet in privé belast in box 3. De peildatum voor heffing in de inkomstenbelastingsfeer ligt namelijk vast op 1 januari.

Dit artikel is geschreven door:
H.J. (Henk-Jan) Garnaat RB MB - Master Belastingadviseur

woensdag 5 februari 2014

De kredietverzekering in de praktijk: tips & tricks

Een kredietverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat.

In onze dagelijkse praktijk komen wij deze verzekeringen regelmatig tegen. Cliënten hebben zelf een kredietverzekering afgesloten voor debiteuren, of zijn zelf verzekerd door een leverancier. Regelmatig komt het voor dat kredietverzekeraars een negatief advies uitbrengen over een onderneming. Hoe komt dit? En heeft een ondernemer hier invloed op?

Uw debiteur als verzekerde

Om het risico van niet betaling van uw openstaande facturen te beperken kunt u de kredietwaardigheid van uw debiteuren door een kredietverzekeraar laten beoordelen en indien mogelijk het kredietrisico verzekeren.

Verzekeraars bieden hiervoor een aantal diensten aan. Deze diensten bestaan onder andere uit:

-          Het geven van advies over de kredietwaardigheid van de debiteur, zonder dat verzekerd wordt;
-          Het verzekeren van het kredietrisico voor goedgekeurde debiteuren, veelal 80 tot 90% van de vordering met een maximum;
-          Het verzekeren van de factuur en de incasso hiervan.

Bovenstaande toetsing en verzekering kan u zeker financiële rust geven. Zorg er wel voor dat u  zich aan de polisvoorwaarden houdt om vervelende verassingen te voorkomen.

Uw onderneming als verzekerd object

Ook leveringen aan uw onderneming kunnen worden verzekerd door leveranciers. Indien de verzekeraar u positief beoordeeld is dat natuurlijk prettig, maar wat nu als de verzekeraar een negatief advies uitbrengt of een lage dekking afgeeft op uw onderneming?

De gevolgen van een negatief advies kunnen groot zijn, denk hierbij aan:

-          De leverancier levert niet aan u, waardoor u niet kunt leveren aan uw cliënten;
-          Er ontstaat druk op de liquiditeit, leveranciers verwachten een vooruitbetaling of een bankgarantie van de onderneming;
-          De onderneming loopt reputatieschade op.

Waarop baseren kredietverzekeraars zich bij hun beoordeling?

Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid baseren de verzekeraars zich op diverse bronnen:

-          De betalingservaring van de verzekeraar met de debiteur. Indien meerdere verzekerden de verzekeraar vragen om verruiming van de betalingstermijn van een debiteur dan is dit een signaal voor de verzekeraar van mogelijke liquiditeitproblemen;
-          Gegevens uit het handelsregister zoals gedeponeerde jaarcijfers van de onderneming en gelieerde ondernemingen en de betrokkenheid bij faillissementen;
-          De ouderdom van een bedrijf. Jongere bedrijven hebben in de eerste jaren meer kans om failliet te gaan;
-          De branche waarin de onderneming actief is;
-          Het politieke klimaat van het land waarin de onderneming gevestigd is;
-          Een inschatting van de kwaliteit van het management en de aandeelhouders;
-          De relatie van de verzekerde debiteur met klanten en leveranciers;
-          Informatie uit het eigen netwerk van de verzekeraar;
-          Aangekochte informatie over het betalingsgedrag van de onderneming;
-          De reeds door de verzekeraar op de onderneming afgegeven dekking. Is het totale maximum bereikt dan zal aan een nieuwe leverancier dekking geweigerd kunnen worden;
-          Informatie van andere bronnen zoals internet (Google), de pers en andere derden.

Wat u kunt doen aan een negatieve beoordeling

Uiteraard beslist de verzekeraar zelf of er dekking wordt afgegeven en hoe hoog deze is. Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden om deze beslissing te beïnvloeden:

-          Zorg er voor dat jaarcijfers bij het handelsregister binnen 6 maanden. na afloop van het boekjaar gedeponeerd worden;
-          Houdt bij het opstellen van de jaarrekening rekening met de gevolgen van beslissingen die u neemt. Denk hierbij aan het al dan niet doen van dividenduitkeringen, het doen van kapitaalstortingen, het achterstellen van schulden en dergelijke;
-          Neem bij een negatieve beoordeling contact op met de verzekeraar en vraag naar de redenen;
-          De verzekeraar heeft beperkte informatie tot haar beschikking. Overweeg of u aanvullende informatie aan de verzekeraar wilt verstrekken zoals uitgebreidere (tussentijdse) financiële informatie en toelichtingen;
-          Er kan overwogen worden om extra zekerheden / garanties en de dergelijke te verstrekken vanuit bijvoorbeeld de moedermaatschappij. Terughoudendheid is hier wel op zijn plaats.
-          Neem natuurlijk contact op met uw leverancier. Vraag of deze ondanks het negatieve advies of lage dekking toch tot levering op rekening kan overgaan.

Resumé

De invloed van kredietverzekeraars wordt nog wel eens onderschat. De kredietverzekeraar is soms een lust soms een last. In beide gevallen is het van belang dat u zich bewust bent van de (on)mogelijkheden.